Заява завідувачу дитячого садочка у відповідь на відмову прийняти документи

Завідувачу __________

м. (назва міста)

ПІБ

Адреса: _______________

Тел. _________

e-mail: _______

Заява

(дата) я звернувся / лась до Вас із заявою про зарахування моєї дитини до ДНЗ №__. До заяви надано наступні документи:

• копію свідоцтва про народження дитини;

• реєстраційну картку про зміну статусу на «Є можливість зарахування до ДНЗ»;

• медичну довідку форми (вказуєте, яку саме довідку, наприклад. “086-1/о” або “довідку про те, що дитині дозволено відвідувати заклад дошкільної освіти за сприятливої епідеміологічної ситуації”);

• заповнений бланк заяви про зарахування дитини до закладу. Інших документів надано не було, про що мною було наголошено під час прийому.    

 З наведеного переліку вбачається, що мною дотримано вимоги Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 р. №305, в силу п. 6 якого, прийом дітей в дошкільний учбовий заклад здійснюється керівником протягом календарного року на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, медичної картки про стан здоров’я дитини, довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення, свідоцтва про народження.

Враховуючи лише ту обставину, що Положення №305 не містить посилання на конкретну форму довідки, ми можемо звернутись зокрема до листа Міністерства охорони здоров’я України від 24.04.2018 року № 111-01/123 «Щодо зарахування дітей до закладів дошкільної освіти…», на який Ви посилаєтесь, зокрема взявши до уваги наведену у ньому рекомендацію щодо форми довідки, оскільки така рекомендація не суперечить вимогам наведеного вище Положення №305.Зокрема, у листі зазначено, що для вступу дитини до дитсадка не потрібно надавати медичну довідку особливої форми – достатньо довідки від педіатра чи сімейного лікаря, в якого спостерігається дитина, із засвідченням факту, що дитина здорова. У довідці лікар має зазначити: прізвище, ім’я, по батькові дитини; дату народження; місце

увань, різнобічного розвитку кожної дитини; (стаття 6), громадяни України незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, стану здоров’я, особливих освітніх потреб, складних життєвих умов, місця проживання, мовних або інших ознак мають рівні права на здобуття дошкільної освіти у закладах дошкільної освіти незалежно від підпорядкування, типів і форми власності, а також у сім’ї. (стаття 9)

  Стаття 6 ЗУ «Про освіту» визначає, що засадами державної політики у сфері освіти та принципами освітньої діяльності є: людиноцентризм; верховенство права; забезпечення рівного доступу до освіти без дискримінації за будь-якими ознаками, у тому числі за ознакою інвалідності; прозорість і публічність прийняття та виконання управлінських рішень;відповідальність і підзвітність органів управління освітою та закладів освіти, інших суб’єктів освітньої діяльності перед суспільством; а також те, що освіта в Україні має будуватися за принципом рівних можливостей для всіх.

  Дошкільний навчальний заклад за правовою формою є освітнім закладом, ЗУ «Про освіту» визначає його як «заклад дошкільної освіти».

  Також звертаю Вашу увагу, що згідно листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 25.05.2011 р. N 1/9-389  «Про дотримання порядку прийому дитини до дошкільного навчального закладу» відмова керівника дошкільного навчального закладу у прийнятті дитини до закладу без відповідних профілактичних щеплень суперечать діючому законодавству України. За наявності відповідних медичних довідок встановленого зразка із висновком лікаря, у якому зазначено, що дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад, керівник закладу зобов’язаний прийняти дитину до закладу.   

Відповідальність є персональною, оскільки відповідні дії або бездіяльність вчиняються не МОЗ, що надає листи рекомендаційного характеру, не органом місцевого самоврядування, які можуть видавати накази виключно в межах діючих законодавчих приписів, а безпосередньо посадовою особою, і не виключає також і кримінальної, зокрема щодо незаконної відмови у прийнятті до навчального закладу та самоправства. 

 Наголошую, що листи міністерств, інших центральних органів виконавчої влади не є нормативно-правовими актами і не можуть встановлювати нові правові норми, а мають лише інформаційний, рекомендаційний, роз’яснювальний характер та є службовою кореспонденцією.

  Щодо рішення Верховного суду від 17.04.2019 року № 682/1692/17, на яке Ви посилаєтесь слід зазначити, що в Україні відсутнє прецедентне право і дане рішення стосується конкретного спору і поширюється на конкретних осіб і конкретний освітній заклад. Воно не є зразковим. Винесено за результатами розгляду конкретної позовної заяви, мотивоване конкретними підставами і також не є нормативно-правовим актом.                – ЯКЩО ЗАВІДУВАЧ ПОСИЛАЄТЬСЯ НА РІШЕННЯ ВС

На відміну від листів рекомендаційного характеру і рішень судів, нормативно-правовими актами є міжнародні договори.

Так, відповідно до ст.1 Конвенції про захист прав і гідності людини щодо застосування біології та медицини (Конвенції про права людини та біомедицину), сторони цієї Конвенції захищають гідність і тотожність  всіх людей  та  гарантують кожній особі – без дискримінації – повагу до її недоторканості та інших прав і основних свобод  щодо застосування біології та медицини. Відповідно до ст.2 цієї Конвенції, інтереси та благополуччя окремої  людини  превалюють  над виключними інтересами усього суспільства або науки.

Конвенція підписана Україною у 2002 році і не суперечить актам національного законодавства, зокрема і статті 3 Конституції України, в силу якої  людина (не суспільство), її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю, а відтак підлягає застосуванню.

Відтак, враховуючи дотримання всіх вимог законодавства та відповідність та вичерпність поданих документів прошу зарахувати мою дитину ПІБ до дошкільного навчального закладу №___, про що видати відповідний наказ.

Дата                                                                                                    підпис