ЗАЯВА щодо групового способу навчання

Директору

Від П.і.П

Вул.

тел:000-000-00-00,

батька дитини  

ЗАЯВА

щодо групового способу навчання моєї дитини П.І.П

Шановний пане директору, відповідно до п. 3) ст. 1 ЗУ «Про загальну середню освіту»:

доступність повної загальної середньої освіти – сукупність умов, що сприяють задоволенню освітніх потреб осіб та забезпечують кожній особі можливість здобуття повної загальної середньої освіти відповідно до державних стандартів, у тому числі наявність достатньої кількості закладів освіти, що забезпечують безоплатне здобуття повної загальної середньої освіти, відсутність дискримінації за будь-якою ознакою чи обставиною, надання учням підтримки в освітньому процесі;

Згыдно п. 3 ст. 4:

3. Повна загальна середня освіта може здобуватися за очною (денною), дистанційною, мережевою, екстернатною, сімейною (домашньою) формами чи формою педагогічного патронажу, а також за очною (вечірньою), заочною формами (на рівнях базової та профільної середньої освіти). Профільна середня освіта професійного спрямування може здобуватися за дуальною формою здобуття освіти.

Положення про форми здобуття повної загальної середньої освіти затверджуються центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

Здобуття повної загальної середньої освіти за дистанційною формою регулюється Положенням про дистанційне навчання, затвердженим наказом МОН України № 466 від 24.04.2013р. (далі – Положення).

Відповідно до п. 2.4 ІІ Розділу Положення:

Дистанційне навчання організовується для учнів (вихованців), які:

з будь-яких причин (стан здоров’я, проживання за межею пішохідної доступності до ЗНЗ, надзвичайні ситуації природного або техногенного характеру, воєнний конфлікт, проживання (перебування) за кордоном (для громадян України), на тимчасово окупованій території України або у населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, тощо) не можуть відвідувати навчальні заняття в ЗНЗ;

за результатами останнього річного оцінювання навчальних досягнень опанували програмовий матеріал відповідного класу на високому рівні (10, 11, 12 балів).

Зарахування (переведення) на дистанційну форму навчання здійснюється за письмовою заявою повнолітньої особи та/або батьків (одного із батьків) або законного представника неповнолітньої особи. Приймання відповідних заяв учнів (вихованців) випускних класів ЗНЗ закінчується до початку другого семестру навчання. Рішення щодо навчання учня (вихованця) за дистанційною формою приймається педагогічною радою та оформлюється наказом керівника ЗНЗ.

Здобуття повної загальної середньої освіти за сімейною (домашньою), екстернатною формами або у формі педагогічного патронажу регулюється Положенням про індивідуальну форму здобуття загальної середньої освіти , затвердженого наказом МОН України №955 від 10.07.2019 (далі – Положення). Згідно п. 1 ІІ Розділу Положення, екстернат організовується для осіб, які:

1) із поважних причин (стан здоров’я, проживання (перебування) за кордоном (для громадян
України), на неконтрольованій території або на території населених пунктів на лінії
зіткнення, надзвичайні ситуації природного або техногенного характеру, збройний конфлікт
тощо) не можуть відвідувати навчальні заняття в закладі освіти або не можуть пройти річне
оцінювання;
2) не завершили здобуття загальної середньої освіти в закладі освіти та/або не мають
результатів річного оцінювання з окремих навчальних предметів та/або атестації;
3) є громадянами України, які здобували або здобувають загальну середню освіту за
кордоном;
4) є іноземцями, особами без громадянства, які постійно проживають чи тимчасово
перебувають в Україні, у тому числі біженцями, особами, яким надано тимчасовий чи
додатковий захист в Україні, та особами, які звернулися із заявою про визнання біженцем
або про надання додаткового чи тимчасового захисту, особами, які утримуються в пунктах
тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства;
5) прискорено опанували зміст навчальних предметів одного або декількох класів (рівнів
повної загальної середньої освіти);
6) самостійно опанували зміст окремих навчальних предметів;
7) бажають самостійно опанувати зміст окремих навчальних предметів;

8) засуджені до довічного позбавлення волі.

Згідно п. 1 Розділу ІІІ Положення:

Здобуття освіти за сімейною (домашньою) формою можливе для осіб віком до 18 років, батьки яких виявили бажання організовувати освітній процес самостійно з урахуванням здібностей, інтересів, потреб, мотивації, можливостей і досвіду своїх дітей, для забезпечення
їх індивідуального темпу здобуття освіти.
Батьки здобувачів освіти можуть на договірних засадах залучати до організації здобуття
освіти за сімейною (домашньою) формою інших суб’єктів освітньої діяльності, у тому числі
суб’єктів, які забезпечують здобуття неформальної освіти.

Згідно п. 1 розділу ІV Положення, педагогічний патронаж може бути організовано для:

осіб, які здобувають початкову, базову середню освіту та проживають у селах і селищах
(якщо кількість здобувачів освіти у класі закладу освіти становить менше ніж 5 осіб);
2) осіб, які перебувають на стаціонарному лікуванні в закладах охорони здоров’я та не
можуть відвідувати навчальних занять у класах, створених безпосередньо в закладах
охорони здоров’я, у зв’язку із чим організація освітнього процесу здійснюється біля їх
лікарняного ліжка відповідно до законодавства;
3) осіб, які за станом здоров’я не можуть здобувати освіту за денною формою (відповідно до
висновку лікарсько-консультаційної комісії закладу охорони здоров’я або медичного
висновку про стан здоров’я дитини за формою, затвердженою Міністерством охорони
здоров’я України);
4) осіб, взятих під варту або засуджених до позбавлення волі на певний строк, для яких
організовується здобуття освіти відповідно до законодавства (якщо кількість здобувачів
освіти у класі закладу освіти становить менше ніж 5 осіб);
5) дітей-біженців, дітей, чиї батьки звернулися із заявами про визнання біженцями або
особами, які потребують захисту, дітей іноземців та осіб без громадянства, які утримуються
в пунктах тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства.

Отже, з вищеперерахованого вбачається, що для здорової не щепленої дитини немає підстав для переводу її на індивідуальну форму навчання без наявності бажання на те самої дитини та її батьків. На таку форму можуть бути переведені діти, які мають відповідні захворювання і за станом здоров’я вони не можуть відвідувати школу (екстернат, педагогічний патронаж).

Оскільки наша дитина є повністю здоровою і ми як батьки не висловлювали бажання переводити її на індивідуальну форму освіти та не надавали відповідних заяв до освітнього закладу, підстав для її переведення на індивідуальну форму навчання чинним законодавством не встановлено, а тому у вас відсутні повноваження  переводити її на індивідуальну форму навчання.

Зважаючи на вище викладене та відповідно до ст. 13 ЗУ «Про загальну середню освіту» ЗАЯВЛЯЄМО:

  • Ми, батьки дитини ПІП, як її законні представники, керуючись інтересами зазначеної дитини та на захист цих інтересів, підстверджуємо вибір групової форми навчання для нашої дитини та заперечуємо проти зміни цієї форми навчання на індивідуальну або дистанційну форму.

З повагою,  П.І.П

 дата_____________                              Підпис_____________