Заява до садочку /прийняті з ЛКК

Завідувачу дитячого садку № ____ м.______

ПІП_завідувача

ПІП_заявника,

адреса, засіб зв’язку

батька/матері ПІП_дитини, група

в інтересах зазначеної дитини

Заява

На Ваше повідомлення про необхідність проходження ЛКК моєю дитиною (ПІБ) повідомляю наступне. Моя дитина ПІБ, дата народження зарахована до дитячого садку №… у … році на підставі спрямування від Відділу освіти (якщо є), копії свідоцтва про народження дитини, медичної довідки про стан здоров’я, висновку ЛКК. У висновку ЛКК чітко визначено, що дитина може відвідувати освітній заклад. Законодавством Укрїни НЕ ПЕРЕДБАЧЕНО надання ДОДАТКОВИХ довідок для ЗДОРОВОЇ дитини протягом відвідування навчального закладу. Додатково повідомляю, що ст. 15 Закону про захист населення від інфекційних захворювань говорить про умови ПРИЙОМУ дитини до дитячого закладу та, відповідно, не може слугувати підставою для вимоги додаткових довідок ЛКК для дитини, що зарахована до закладу та відвідує його. Прошу Вашої уваги до наступних норм законодавства України:

  • Стаття 53Конституції України, яка має найвищий пріоритет над законодавчими актами, гарантує право на освіту для кожного громадянина. За цією статтею повна загальна середня освіта є обов’язковою. Держава забезпечує доступність і безоплатністьдошкільної, повної загальної середньої, професійно-технічної, вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах; розвиток дошкільної, повної загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної, вищої і післядипломної освіти, різних форм навчання; надання державних стипендій та пільг учням і студентам.
  •  Відповідно пункт 2 Статті 3 Закону України «Про освіту» встановлює, що в Україні створюються рівні умови доступу до освіти. Ніхто не може бути обмежений у праві на здобуття освіти.Право на освіту гарантується незалежно від віку, статі, раси, стану здоров’я, інвалідності, громадянства, національності, політичних, релігійних чи інших переконань, кольору шкіри, місця проживання, мови спілкування, походження, соціального і майнового стану, наявності судимості, а також інших обставин та ознак.

А Стаття 6 цього ж Закону встановлює, що засадами державної політики у сфері освіти та принципами освітньої діяльності є зокрема: людиноцентризм; верховенство права; забезпечення рівного доступу до освіти без дискримінації за будь-якими ознаками; доступність для кожного громадянина всіх форм і типів освітніх послуг, що надаються державою. Освіта в Україні має будуватися за принципом рівних можливостей для всіх.

  • Пункт 2 Статті 3 Закону України «Про дошкільну освіту» встановлює, що держава надає всебічну допомогу сім’ї у розвитку, вихованні та навчанні дитини; забезпечує доступність і безоплатність дошкільної освітив державних і комунальних закладах дошкільної освіти у межах державних вимог до змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти (Базового компонента дошкільної освіти) та обов’язкову дошкільну освіту дітей старшого дошкільного віку.

Також ця Стаття 15 суперечить і Статті 12 того ж Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», яка визначає законне право батьків на відмову від профілактичних щеплень їхнім дітям.

  •  Окремо наголошую, що інформація про наявність або відсутність певних профілактичних щеплень у дитини як така відноситься до конфіденційної інформації про стан здоров’я і охороняється Статтею 39-1 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», яка визначає, що пацієнт має право на таємницю про стан свого здоров’я, факт звернення за медичною допомогою, діагноз, а також про відомості, одержані при його медичному обстеженні. Забороняється вимагати та надавати за місцем роботи або навчання інформацію про діагноз та методи лікування пацієнта.

А Стаття 145 Кримінального Кодексу України передбачає відповідальність за незаконне розголошення посадовою особою інформації про стан здоров’я людини.

  • Пункт 2 Статті 2 Закону України «Про освіту» встановлює, що підзаконні нормативно-правові акти не можуть звужувати зміст і обсяг конституційного права на освіту, а листи, інструкції, методичні рекомендації, інші документи органів виконавчої влади, крім наказів, зареєстрованих Міністерством юстиції України, та документів, що регулюють внутрішню діяльність органу, не є нормативно-правовими актами і не можуть встановлювати правові норми.

У випадку видання уповноваженою особою закладу освіти наказу чи вжиття заходів, які розголошують інформацію про стан здоров’я дитини (зокрема про її щеплення), порушують право дитини на освіту або суперечать іншим чинним нормативним актам, відповідальність за це у визначеному законодавством України адміністративному, кримінальному чи судовому порядку буде нести особа, яка видала такий наказ або вчинила такі дії.

З огляду на викладене вище, прошу Вас зважено поставитися до рекомендаційних листів та наказів Департаменту освіти, ОДА, МОЗ та МОН України, не порушувати законних прав моєї дитини на здобуття освіти, не чинити перепон їй у доступі до закладу освіти і не розголошувати інформацію щодо її стану здоров’я.

З повагою,  _____________      /________________________/ ___ _________ 2019 р.