Статут Організації

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Громадська організація «Вакцинація: Вільний Вибір» (далі – Організація) є неприбутковою громадською організацією, яка об’єднує громадян на основі спільності інтересів своїх членів для реалізації мети та завдань, передбачених цим Статутом.
 2. Повне найменування Організації – Громадська організація «Вакцинація: Вільний Вибір».
 3. Скорочене найменування – ГО «Вакцинація: Вільний Вибір».
 4. Повне найменування англійською мовою – Public Organization «Vaccination: Free Choice».
 5. Скорочене найменування англійською мовою – PO «Vaccination: Free Choice».
 6. Громадська організація «Вакцинація: Вільний Вибір» створена та діє у відповідності з Конституцією України, Законом України «Про громадські об’єднання», іншими законодавчими актами та цим Статутом.
 7. Організація створюється і діє на засадах добровільності, рівноправності своїх членів, самоврядування, законності, виборності та підзвітності керівних органів, гласності в роботі.
 8. Організація набуває прав юридичної особи з моменту державної реєстрації згідно з чинним законодавством, має свою печатку, штампи і бланки з власною назвою, рахунки, в тому числі в іноземній валюті в банківських установах, свою символіку. Символіка Організації реєструється у встановленому законодавством порядку.
 9. Діяльність громадської організації поширюється на територію України.
 10. Організаційно-правова форма: громадська організація.
 11. Організація має право від свого імені укладати угоди (правочини), набувати майнових та немайнових прав, нести обов’язки, бути позивачем та відповідачем у суді, мати у власності кошти та інше майно, відкривати рахунки в установах банків у національній та іноземній валюті.

МЕТА ТА НАПРЯМКИ

 1. Головною метою Організації є забезпечення та захист інформованого вільного вибору громадян та резидентів України у питанні проведення вакцинації їх та/чи їхніх дітей.
 2. Основними напрямками діяльності Організації є:
  1. забезпечення прав громадян у питанні проведення вакцинації;
  2. запобігання обмеженню прав та дискрімінації громадян за ознакою вакцинованості їх та/чи їхніх дітей чи дітей, за яких вони несуть відповідальність;
  3. отримання та поширення достовірної інформації щодо вакцинації, рівнів захворюваності на вакциноконтрольовані хвороби, післявакцинальних ускладнень тощо;
  4. проведення просвітницької та інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо можливих позитивних та негативних наслідків вакцинації;
  5. запобігання корупції, зокрема у галузі охорони здоров’я та при проведенні вакцинації;
  6. створення та підтримка освітньої платформи, зокрема в мережі Інтернет, щодо вакцинації та її впливу на здоров’я дитини;
  7. сприяння проведенню наукових досліджень у галузі вакцинації, поширення даних закордонних наукових досліджень у цій галузі в Україні.

ПРАВА ОРГАНІЗАЦІЇ

Організація має право:

 1. представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів у державних органах та в неурядових організаціях;
 2. вільно поширювати інформацію про свою діяльність, пропагувати свою мету (цілі);
 3. звертатися у порядку, визначеному законом, до органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами;
 4. одержувати у порядку, визначеному законом, публічну інформацію, що знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації;
 5. брати участь у порядку, визначеному законодавством, у розробленні проектів нормативно-правових актів, що видаються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і стосуються сфери діяльності громадського об’єднання та важливих питань державного і суспільного життя;
 6. проводити мирні зібрання;
 7. на добровільних засадах засновувати організації, в тому числі міжнародні, укладати угоди про співробітництво і взаємодопомогу;
 8. підтримувати прямі міжнародні контакти з організаціями громадян інших країн, укладати відповідні угоди та брати участь у міжнародних заходах з питань діяльності Організації, що не суперечать міжнародним зобов’язанням України;
 9. засновувати засоби масової інформації;
 10. укладати будь-які правочини цивільно-правового характеру, набувати майнові та немайнові права, необхідні для здійснення статутних завдань Організації;
 11. одержувати на умовах оренди або тимчасового безкоштовного користування будівлі, обладнання, транспортні засоби та інше майно, що необхідне для здійснення статутних завдань Організації;
 12. здійснювати відповідно до закону підприємницьку діяльність безпосередньо, або через створені в порядку, передбаченому законом, юридичні особи (товариства, підприємства), якщо така діяльність відповідає меті (цілям) громадського об’єднання та сприяє її досягненню;
 13. відкривати рахунки у національній та іноземній валютах в установах банків;
 14. розповсюджувати інформацію, пропагувати свої цілі та ідеї; публікувати наукові та методичні результати діяльності організації;проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу;
 15. організовувати та проводити лекторії, круглі столи, семінари, конференції, виставки тощо, консультації із залученням представників громадськості, органів державної влади та місцевого самоврядування, експертів з різних галузей суспільного життя, в т.ч. міжнародних;
 16. здійснювати розробку проектів рішень та проводити громадську експертизу проектів рішень;
 17. здійснювати просвітницьку та учбово-методичну діяльність;
 18. вступати у спілки та інші об’єднання, що створюються на добровільній основі і сприяють виконанню статутних завдань, в тому числі з іноземними партнерами;
 19. обмінюватися інформацією, досвідом та спеціалістами з організаціями зарубіжних країн;
 20. мати власну символіку та використовувати у порядку, визначеному законодавством України, популяризувати свою назву та символіку;
 21. брати участь у порядку, визначеному законодавством, у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування для проведення консультацій з громадськими об’єднаннями та підготовки рекомендацій з питань, що стосуються сфери їхньої діяльності;
 22. створювати та реалізувати різноманітні проекти, запроваджувати програми.

ЧЛЕНИ ОРГАНІЗАЦІЇ, ЇX ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

 1. Членство в Організації є добровільним.
 2. Членами Організації можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, які досягли 18 років та підтримують мету і завдання Організації і визнають її Статут.
 3. Прийом до членів Організації здійснюється на підставі заяви. Заява вступника розглядається Радою, яка приймає рішення у відповідності із Статутом Організації.
 4. Права члена Організації:
  1. обирати і бути обраними до керівних органів Організації, брати участь у всіх заходах, що проводяться Організацією;
  2. брати участь у роботі постійних та тимчасових комісій, створених за рішенням уповноважених органів Організації;
  3. звертатися до органів Організації з запитами та пропозиціями з питань, пов’язаних з діяльністю Організації, одержувати відповіді;
  4. оскаржувати рішення, дії, бездіяльність керівних органів Організації, подавати заяви, заперечення і скарги на прийняті ними рішення до Ради та вимагати розгляду скарг та заяв на Загальних зборах;
  5. звертатися до органів Організації за допомогою у захисті своїх прав та законних інтересів;
 5. Члени Організації зобов’язані:
  1. дотримуватись положень Статуту Організації;
  2. виконувати рішення керівних органів Організації;
  3. своєчасно сплачувати вступні та членські внески в розмірах та строки, що встановлюються Радою Організації;
  4. сприяти здійсненню завдань Організації;
  5. брати участь у заходах, що проводяться Організацією.
 6. Членство в Організації припиняється у випадках:
  1. виходу із Організації за власним бажанням;
  2. виключення із Організації, за рішенням Ради, у зв’язку із порушенням вимог цього Статуту, або якщо діяльність члена суперечить меті та завданням Організації, або якщо член втратив зв’язок із Організацією без поважних причин чи за систематичну несплату членських внесків.
 7. Член Організації не має права голосу при вирішенні Загальними Зборами питань щодо вчинення з ним правочину та щодо спору між ним і Організацією.

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

 1. Органами управління Організацією є: Загальні Збори членів Організації, Рада Організації та Голова Організації.
 2. Загальні Збори членів Організації (далі – Загальні Збори) є вищим органом Організації, який вправі приймати рішення з будь-яких питань її діяльності, в тому числі і з тих, що передані Загальними Зборами до компетенції Ради.
 3. У Загальних Зборах беруть участь її члени. Кожний член Організації має один голос. Збори вважаються повноважними, якщо на них присутні не менше половини членів Організації. За потреби, Загальні Збори Організації можуть проводитись за допомогою електронних засобів зв’язку, у режимі онлайн. Загальні Збори у режимі онлайн мають проводитись лише через офіційні спільноти Організації, зареєстровані у сервісах онлайн-зв’язку. Ці спільноти мають містити у своїй назві повну або скорочену Назву Організації та адмініструватись Головою Організації та, за потреби, Радою Організації.
 4. Чергові Загальні Збори скликаються Радою щорічно. Загальні Збори розглядають питання, винесені на їх розгляд Радою, Головою Організації, а також членами Організації.
 5. Позачергові Загальні Збори скликаються при наявності обставин, що зачіпають суттєві інтереси Організації Радою чи Головою Організації, а також в інших випадках, передбачених даним Статутом та законодавством України.
 6. Не менш як одна десята частина членів Організації мають право ініціювати перед Радою скликання позачергових Загальних зборів шляхом подання відповідної заяви Раді Організації. Якщо вимога членів Організації про скликання загальних зборів не виконана, ці члени мають право самі скликати загальні збори.
 7. До виключної компетенції Загальних Зборів належить вирішення наступних питань:
  1. Визначення основних напрямків діяльності Організації, затвердження її планів та звітів про їх виконання.
  2. Внесення і затвердження змін та доповнень до установчих документів Організації.
  3. Затвердження зразків печаток, штампів, емблеми, логотипа та інших зразків реквізитів Організації.
  4. Прийняття рішення про припинення діяльності Організації.
  5. Призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу.
  6. Обрання Ради Організації та відкликання всієї Ради, або окремих членів Ради.
  7. Обрання та відкликання Голови Організації.
  8. Визначення порядку та способів реалізації права власності та здійснення контролю за її реалізацією.
 8. Рішення Загальних Зборів вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало не менш як дві третини членів Загальних зборів. З питань, передбаченими п. 5.7.2 (внесення змін до Cтатуту), п.5.7.4 (прийняття рішення про припинення) рішення Загальних Зборів вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менш як три четвертих членів Загальних зборів Організації. Також трьома четвертими голосів членів Організації приймаються рішення щодо відчуження майна організації на суму, що становить п’ятдесят і більше відсотків майна організації.
 9. Загальні Збори приймають “Рішення”. Рішення, прийняті Загальними Зборами з дотриманням вимог даного Статуту, внутрішніх документів та законодавства України, обов’язкові для всіх інших органів управління Організації та членів Організації. У випадку проведення засідань Загальних Зборів Організації з використанням електронних засобів комунікації, порядок реєстрації учасників засідань та процедура прийняття рішень на таких засіданнях визначається окремим регламентом, що затверджується Радою Організації.
 10. Головує на засіданнях Загальних Зборів особа з числа членів, обрана Загальними зборами Головою зборів. Хід Загальних Зборів протоколюється. Протоколи засідань Загальних Зборів ведуться секретарем Загальних Зборів, підписуються Головою і секретарем Загальних Зборів.
 11. Рада Організації є керівним органом Організації на період між Загальними Зборами, обирається терміном на 2 роки та виконує функції з управління його поточною, організаційною діяльністю.
 12. Рада підзвітна Загальним Зборам і організовує виконання їхніх рішень. Рада діє від імені Організації в межах, передбачених цим Статутом, внутрішніми документами та чинним законодавством.
 13. Головою Ради є Голова Організації.
 14. Структура Ради, її склад та адміністративні функції кожного її члена затверджуються Загальними Зборами. Члени Ради є підзвітними Загальним Зборам і несуть відповідальність перед ними за діяльність Організації та належне виконання своїх посадових обов’язків.
 15. До компетенції Ради відноситься:
  1. Організація виконання рішень Загальних Зборів.
  2. Скликання Загальних Зборів та формування їх порядку денного, підготовка матеріалів з питань порядку денного, попередній розгляд всіх питань, що належать до компетенції Зборів та підготовка проектів рішень з цих питань до Зборів.
  3. Підготовка та подання рекомендацій Загальним Зборам щодо визначення основних напрямків діяльності Організації затвердження планів і звітів про їх виконання, інших пропозицій з питань діяльності Організації.
  4. Затвердження поточних планів діяльності Організації та заходів, необхідних для їх виконання;
  5. Здійснення окремих функцій щодо управління майном за рішенням Загальних зборів членів Організації.
  6. Вирішення інших питань, крім тих, що відносяться до виключної компетенції Загальних Зборів.
 16. Головує на засіданнях Ради Голова Організації.
 17. Усі питання, що входять у компетенцію Ради, вирішуються колегіально на засіданнях Ради. Рада проводить чергові та позачергові засідання. Чергові засідання скликаються Головою Організації, але не рідше, ніж раз на 3 місяці. Про час місце, та порядок денний зборів члени Ради повідомляються заздалегідь. Позачергові засідання скликаються на третини членів Ради. У випадку проведення засідань Ради Організації з використанням електронних засобів комунікації, порядок реєстрації учасників засідань та процедура прийняття рішень на таких засіданнях визначається окремим регламентом, що затверджується Радою Організації. Рада звітує перед членами Організації на Загальних Зборах організації.
 18. Кожен член Ради може виступати з ініціативою про прийняття рішень із будь-яких питань, що входять компетенції Ради.
 19. Рішення Ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більшість із складу Ради.
 20. Голова Організації здійснює оперативне управління справами, майном та коштами Організації в межах, встановлених цим Статутом, Загальними Зборами та Радою і в межах своєї компетенції та повноважень забезпечує виконання їх рішень.
 21. Голова Організації призначається та звільняється Загальними Зборами раз на два роки, є підзвітним Загальним Зборам та Раді Організації і вправі вносити на розгляд Загальних Зборів та Ради Організації пропозиції з будь-якого аспекту діяльності Організації.
 22. Голова Організації:
  1. Діє від імені Організації без довіреності та представляє Організацію у її стосунках з іншими особами.
  2. Видає накази, розпорядження, інші внутрішні нормативні акти та документи Організації;
  3. Організовує документообіг, діловодство, ведення бухгалтерського обліку та звітності Організації.
  4. Здійснює прийняття, переведення на іншу роботу, відсторонення від неї та звільнення працівників Організації, застосовує до них заходи заохочення та стягнення, затверджує посадові обов’язки працівників Організації.
  5. Встановлює форми, системи та розміри оплати праці та преміювання працівників Організації, які не є її членами в межах кошторису витрат на утримання адміністративного персоналу.
  6. Виступає розпорядником коштів та майна Організації, укладає та підписує від імені Організації господарські та інші договори, контракти, видає довіреності на право вчинення дій та представництва від імені Організації.
  7. Організовує підготовку засідання Ради.
  8. Вирішує інші питання діяльності Організації відповідно до мети і основних завдань її діяльності, віднесені до його компетенції внутрішніми документами Організації та даним Статутом, приймає з цих питань будь-які інші рішення або виконує будь-які інші дії крім тих, що відносяться до компетенції інших органів управління Організації, Ради та Загальних Зборів Членів Організації.
  9. Звітує про свою роботу та роботу Ради та голова перед Загальними Зборами Організації на чергових Загальних Зборах.Звітування здійснюється на чергових Загальних зборах. Позачергове звітування здійснюється на вимогу не менш як однієї третини членів Організації.
  10. Рішення, дії, бездіяльність керівних органів Організації можуть бути оскаржені членом (членами) Організації. Скарги на рішення, дії та бездіяльність Голови Організації можуть бути подані до Ради Організації або винесені на розгляд Загальних Зборів. У разі не згоди із рішенням Ради Організації щодо скарги, або інші рішення, дії, бездіяльність Ради член (члени) можуть бути оскаржені до Загальних Зборів.
  11. Для оперативного управління діяльністю Організації Рада Організації має право ввести посаду Виконавчого Директора. Наймання та звільнення з посади Виконавчого Директора здійснюється Радою Організації.
  12. Виконавчий директор здійснює свою діяльність на умовах контракту, який укладає з ним Рада Організації. Виконавчий директор не може бути членом Організації.
  13. Виконавчий директор:
   1. Забезпечує оперативне управління діяльністю Організації;
   2. Виконує інші функції, делеговані йому Радою та Головою Організації.
   3. У своїй діяльності підзвітний Раді та Голові Організації
   4. Несе відповідальність за свою діяльність перед Радою та Головою Організації.

МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ

 1. Організація у відповідності зі своїми статутними завданнями, має право на здійснення міжнародних зв’язків та діяльності у порядку, передбаченому цим Статутом та чинним законодавством України
 2. Міжнародна діяльність організації здійснюється шляхом участі у міжнародних проектах, роботі міжнародних організацій, а також інших формах, що не суперечать законодавству України, нормам і принципам міжнародного права.
 3. При здійсненні міжнародної діяльності Організація користується повним обсягом прав і обов’язків юридичної особи.
 4. Організація:
  1. організовує обмін делегаціями, організовує за участю іноземних партнерів турніри, змагання, конференції, виставки, ярмарки, відряджає своїх представників для участі у відповідних заходах за межами України;
  2. проводить спільно з іноземними організаціями дослідження у відповідності з напрямками своєї діяльності, публікує їх результати;
  3. реалізовує інші спільні програми та проекти за участю іноземних партнерів та міжнародних організацій, що не суперечить чинному законодавству України.

ВІДОКРЕМЛЕНІ ПІДРОЗДІЛИ ОРГАНІЗАЦІЇ

 1. Організація може утворювати в установленому законодавством порядку філії, представництва, інші відокремлені структурні підрозділи.
 2. Рішення про утворення чи припинення діяльності відокремлених підрозділів приймається Загальними Зборами.
 3. Філія Організації є відокремленим підрозділом, що розташований поза місцезнаходженням Організації та здійснює всі або частину функцій Організації.
 4. Представництво Організації є відокремленим підрозділом, що розташований поза місцезнаходженням Організації та здійснює представництво і захист інтересів Організації.
 5. Керівники відокремлених підрозділів Організації призначаються і діють на підставі довіреності.

КОШТИ ТА МАЙНО ОРГАНІЗАЦІЇ

 1. Організація може мати у власності кошти та інше майно, необхідне для здійснення її статутної діяльності.
 2. Організація набуває права власності на кошти та інше майно, передане їй членами Організації або державою, набуте від вступних та членських внесків, пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та організаціями (спонсорами), а також на майно, придбане за рахунок власних коштів чи на інших підставах не заборонених законом.
 3. Майно Організації складається з коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, в тому числі внесків членів Організації, пасивних доходів, дотації або субсидії з державного чи місцевих бюджетів, а також з державних цільових фондів, благодійної допомоги, гуманітарної та технічної допомоги, в тому числі відповідно до міжнародних договорів України; доходів від основної діяльності Організації відповідно до Статуту та чинного законодавства.
 4. Доходи та майно Організації не підлягають розподілу між їх засновниками або членами, посадовими особами та не можуть використовуватися для вигоди будь-якого окремого засновника або члена такої неприбуткової організації, її посадових осіб (крім оплати їх праці та відрахувань на соціальні заходи).
 5. Доходи та майно Організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Організації, реалізації мети (цілей) та напрямів діяльності.
 6. Організація має право мати спонсорів, які можуть робити добровільні пожертвування на користь Організації в грошовій або іншій формі.
 7. Організація несе відповідальність за своїми зобов’язаннями усім належним їй на праві власності майном. Члени Організації не несуть відповідальності за зобов’язаннями Організації.
 8. Організація зобов’язана вести оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, зареєструватись в органах державної податкової інспекції та вносити до бюджету податки та платежі у порядку і розмірах, передбачених законодавством.
 9. Державний контроль за діяльністю Організації здійснюється державними органами у порядку, передбаченому законодавством України.
 10. У разі припинення Організації її майно та кошти не можуть перерозподілятись між членами Організації, і повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу державного бюджету, якщо інше не передбачено законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації. У разі реорганізації громадського об’єднання його майно, активи та пасиви передаються правонаступнику.

ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

 1. Порядок внесення змін і доповнень до статуту визначається цим статутом та чинним законодавством України.
 2. Зміни та доповнення до цього Статуту затверджуються рішенням Загальних Зборів, якщо за це проголосували не менше як 3/4 членів Організації. Про зміни, що вносяться у статутні документи, повідомляється уповноважений орган з питань реєстрації.

РИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІ

 1. Припинення діяльності Організації здійснюється шляхом саморозпуску або реорганізації шляхом приєднання до громадського об’єднання такого самого статусу або за рішенням суду про заборону Організації.
 2. Припинення діяльності громадського об’єднання зі статусом юридичної особи має наслідком припинення юридичної особи.
 3. Організація має право у будь-який час прийняти рішення про припинення своєї діяльності (саморозпуск).
 4. Рішення про саморозпуск Організації приймається Загальними Зборами, якщо за це проголосували 3/4 членів Організації. Загальні збори створюють ліквідаційну комісію або доручають Правлінню здійснювати повноваження ліквідаційної комісії для проведення припинення громадської організації як юридичної особи, а також приймають рішення щодо використання коштів та майна громадського об’єднання після його припинення відповідно до статуту.
 5. У разі припинення Організації її майно та кошти не можуть перерозподілятись між членами Організації, і повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету, якщо інше не передбачено законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації.
 6. Реорганізація Організації здійснюється за рішенням Загальних Зборів, якщо за це проголосувало не менш 3/4 членів Організації. Реорганізація Організації здійснюється шляхом його приєднання до іншого громадського об’єднання такого самого статусу на підставі рішення Організації про припинення діяльності з приєднанням до іншого об’єднання та рішення громадського об’єднання, до якого приєднуються, про згоду на таке приєднання.
 7. Порядок та правові наслідки припинення діяльності Організації шляхом саморозпуску або реорганізації або заборони (примусового розпуску) Організації визначається відповідно до чинного законодавства.

Положення про членські внески

 1. Членські внески включають вступний внесок, щорічний внесок, цільовий добровільний внесок. Кошти, отримані від членських внесків, використовуються виключно в ході здійснення статутної діяльності та завдань Організації, з обов’язковим поданням звітності з використання коштів на чергових Загальних Зборах.
 2. Вступний внесок, у розмірі не менше 5% прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого станом на перше січня року, у якому здійснюється вступ у Організацію, сплачується особою, яка бажає вступити до Організації, одноразово протягом 5 (п’яти) робочих днів після подання Раді відповідної заяви і отримання позитивного висновку Ради щодо прийому в члени Організації. За потреби цей термін може бути збільшено за рішенням Ради Організації. Датою оплати вступного внеску є дата отримання коштів на рахунок Організації. Несплата особою вступного внеску або сплата його не в повному обсязі є підставою для відмови у прийнятті особи у члени Організації.
 3. Щорічний внесок за поточний рік, у розмірі не менше 10% прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого станом на перше січня року за який сплачується внесок, сплачується на рахунок Організації щоквартально рівними частинами (але не пізніше 15 числа першого місяця кожного кварталу) або одноразово за весь рік. У випадку, якщо членство в Організації було зареєстроване протягом року, новий член Організації сплачує річний внесок за поточний рік пропорційно кількості місяців членства у даному році, з розрахунку 1/12 річного внеску за місяць членства. Несплата щорічного внеску у визначений термін є підставою для припинення членства особи в Організації.
 4. Добровільні цільові внески перераховуються членами Організації на рахунок Організації у будь-якому розмірі, з метою фінансування окремих проектів Організації або її статутної поточної діяльності. Мета фінансування має бути вказана у реквізитах транзакції. Кошти добровільних цільових внесків використовуються виключно на цілі й завдання, для фінансування яких вони призначені. У випадку відсутності у реквізитах транзакції мети перерахування внеску, кошти використовуються Організацію в загальному порядку.
 5. Радою Організації може бути прийняте рішення про зменшення (скасування) членських внесків для окремих осіб (осіб з інвалідністю, батьків дитини-інваліда, малозабезпечених сімей та ін.). Відповідне рішення має бути оформлено окремим Протоколом Ради організації.