Статут ГО «Вакцинація: Вільний вибір»

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 • Громадська організація «Вакцинація: Вільний Вибір» (далі – Організація) є неприбутковою громадською організацією, яка об’єднує громадян на основі спільності інтересів своїх членів для реалізації мети та завдань, передбачених цим Статутом.
 • Повне найменування Організації – Громадська організація «Вакцинація: Вільний Вибір».
 • Скорочене найменування – ГО «Вакцинація: Вільний Вибір».
 • Повне найменування англійською мовою – Public Organization «Vaccination: Free Choice».
 • Скорочене найменування англійською мовою – PO «Vaccination: Free Choice».
 • Громадська організація «Вакцинація: Вільний Вибір» створена та діє у відповідності з Конституцією України, Законом України «Про громадські об’єднання», іншими законодавчими актами та цим Статутом.
 • Організація створюється і діє на засадах добровільності, рівноправності своїх членів, самоврядування, законності, виборності та підзвітності керівних органів, гласності в роботі.
 • Організація набуває прав юридичної особи з моменту державної реєстрації згідно з чинним законодавством, має свою печатку, штампи і бланки з власною назвою, рахунки, в тому числі в іноземній валюті в банківських установах, свою символіку. Символіка Організації реєструється у встановленому законодавством порядку.
 • Діяльність громадської організації поширюється на територію України.
 • Організаційно-правова форма: громадська організація.
 • Організація має право від свого імені укладати угоди (правочини), набувати майнових та немайнових прав, нести обов’язки, бути позивачем та відповідачем у суді, мати у власності кошти та інше майно, відкривати рахунки в установах банків у національній та іноземній валюті.

МЕТА ТА НАПРЯМКИ

 • Головною метою Організації є забезпечення та захист інформованого вільного вибору громадян та резидентів України у питанні проведення вакцинації їх та/чи їхніх дітей.
 • Основними напрямками діяльності Організації є:
  • забезпечення прав громадян у питанні проведення вакцинації;
  • запобігання обмеженню прав та дискрімінації громадян за ознакою вакцинованості їх та/чи їхніх дітей чи дітей, за яких вони несуть відповідальність;
  • отримання та поширення достовірної інформації щодо вакцинації, рівнів захворюваності на вакциноконтрольовані хвороби, післявакцинальних ускладнень тощо;
  • проведення просвітницької та інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо можливих позитивних та негативних наслідків вакцинації;
  • запобігання корупції, зокрема у галузі охорони здоров’я та при проведенні вакцинації;
  • створення та підтримка освітньої платформи, зокрема в мережі Інтернет, щодо вакцинації та її впливу на здоров’я дитини;
  • сприяння проведенню наукових досліджень у галузі вакцинації, поширення даних закордонних наукових досліджень у цій галузі в Україні.

ПРАВА ОРГАНІЗАЦІЇ

 • Організація має право:
  • представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів у державних органах та в неурядових організаціях;
  • вільно поширювати інформацію про свою діяльність, пропагувати свою мету (цілі);
  • звертатися у порядку, визначеному законом, до органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами;
  • одержувати у порядку, визначеному законом, публічну інформацію, що знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації;
  • брати участь у порядку, визначеному законодавством, у розробленні проектів нормативно-правових актів, що видаються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і стосуються сфери діяльності громадського об’єднання та важливих питань державного і суспільного життя;
  • проводити мирні зібрання;
  • на добровільних засадах засновувати організації, в тому числі міжнародні, укладати угоди про співробітництво і взаємодопомогу;
  • підтримувати прямі міжнародні контакти з організаціями громадян інших країн, укладати відповідні угоди та брати участь у міжнародних заходах з питань діяльності Організації, що не суперечать міжнародним зобов’язанням України;
  • засновувати засоби масової інформації;
  • укладати будь-які правочини цивільно-правового характеру, набувати майнові та немайнові права, необхідні для здійснення статутних завдань Організації;
  • одержувати на умовах оренди або тимчасового безкоштовного користування будівлі, обладнання, транспортні засоби та інше майно, що необхідне для здійснення статутних завдань Організації;
  • здійснювати відповідно до закону підприємницьку діяльність безпосередньо, або через створені в порядку, передбаченому законом, юридичні особи (товариства, підприємства), якщо така діяльність відповідає меті (цілям) громадського об’єднання та сприяє її досягненню;
  • відкривати рахунки у національній та іноземній валютах в установах банків;
  • розповсюджувати інформацію, пропагувати свої цілі та ідеї; публікувати наукові та методичні результати діяльності організації;проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу;
  • організовувати та проводити лекторії, круглі столи, семінари, конференції, виставки тощо, консультації із залученням представників громадськості, органів державної влади та місцевого самоврядування, експертів з різних галузей суспільного життя, в т.ч. міжнародних;
  • здійснювати розробку проектів рішень та проводити громадську експертизу проектів рішень;
  • здійснювати просвітницьку та учбово-методичну діяльність;
  • вступати у спілки та інші об’єднання, що створюються на добровільній основі і сприяють виконанню статутних завдань, в тому числі з іноземними партнерами;
  • обмінюватися інформацією, досвідом та спеціалістами з організаціями зарубіжних країн;
  • мати власну символіку та використовувати у порядку, визначеному законодавством України, популяризувати свою назву та символіку;
  • брати участь у порядку, визначеному законодавством, у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування для проведення консультацій з громадськими об’єднаннями та підготовки рекомендацій з питань, що стосуються сфери їхньої діяльності;
  • створювати та реалізувати різноманітні проекти, запроваджувати програми.

ЧЛЕНИ ОРГАНІЗАЦІЇ, ЇX ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

 • Членство в Організації є добровільним.
 • Членами Організації можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, які досягли 18 років та підтримують мету і завдання Організації і визнають її Статут.
 • Прийом до членів Організації здійснюється на підставі заяви. Заява вступника розглядається Радою, яка приймає рішення у відповідності із Статутом Організації.
 • Права члена Організації:
  • обирати і бути обраними до керівних органів Організації, брати участь у всіх заходах, що проводяться Організацією;
  • брати участь у роботі постійних та тимчасових комісій, створених за рішенням уповноважених органів Організації;
  • звертатися до органів Організації з запитами та пропозиціями з питань, пов’язаних з діяльністю Організації, одержувати відповіді;
  • оскаржувати рішення, дії, бездіяльність керівних органів Організації, подавати заяви, заперечення і скарги на прийняті ними рішення до Ради та вимагати розгляду скарг та заяв на Загальних зборах;
  • звертатися до органів Організації за допомогою у захисті своїх прав та законних інтересів;
  • оскаржувати рішення, дії, бездіяльність керівних органів Організації, подавати заяви, заперечення і скарги на прийняті ними рішення до Ради та вимагати розгляду скарг та заяв на Загальних зборах;
  • звертатися до органів Організації за допомогою у захисті своїх прав та законних інтересів;
 • Члени Організації зобов’язані:
  • дотримуватись положень Статуту Організації;
  • виконувати рішення керівних органів Організації;
  • своєчасно сплачувати вступні та членські внески в розмірах та строки, що встановлюються Радою Організації;
  • сприяти здійсненню завдань Організації;
  • брати участь у заходах, що проводяться Організацією.
 • Членство в Організації припиняється у випадках:
  • виходу із Організації за власним бажанням;
  • виключення із Організації, за рішенням Ради, у зв’язку із порушенням вимог цього Статуту, або якщо діяльність члена суперечить меті та завданням Організації, або якщо член втратив зв’язок із Організацією без поважних причин чи за систематичну несплату членських внесків.
  • Член Організації не має права голосу при вирішенні Загальними Зборами питань щодо вчинення з ним правочину та щодо спору між ним і Організацією.

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ