Про право на освіту

Закон України „Про охорону дитинства”:

Ст.19
Кожна дитина має право на освіту. Держава гарантує доступність і безоплатність дошкільної, повної загальної середньої, професійно-технічної, вищої освіти

Конституція України:

Ст.53
Кожен має право на освіту. Повна загальна середня освіта є обов’язковою.

Закон України „Про загальну середню освіту”:

Ст.2
Основними завданнями законодавства України про загальну середню освіту є: … забезпечення права громадян на доступність і безоплатність здобуття повної загальної середньої освіти;

Ст.6
1. Громадянам України незалежно від …переконань… або інших ознак забезпечується доступність і безоплатність здобуття повної загальної середньої освіти у державних і комунальних навчальних закладах.

Закон України „Про дошкільну освіту”:

Ст.2
Основними завданнями законодавства України про дошкільну освіту є: забезпечення права дитини на доступність і безоплатність здобуття дошкільної освіти;

Ст.6
Принципами дошкільної освіти є: доступність для кожного громадянина освітніх послуг, що надаються системою дошкільної освіти; рівність умов для реалізації задатків, нахилів, здібностей, обдарувань, різнобічного розвитку кожної дитини;

Закон України „Про освіту”:

Ст.3
Громадяни України мають право на безкоштовну освіту в усіх державних навчальних закладах незалежно від … світоглядних переконань…стану здоров’я та інших обставин.

Ст.6
Основними принципами освіти в Україні є: доступність для кожного громадянина усіх форм і типів освітніх послуг, що надаються державою;

Рішення Конституційного Суду України вiд 04.03.2004 № 5-рп/2004:

– доступність освіти як конституційна гарантія реалізації права на освіту на принципах рівності, визначених статтею 24 Конституції України(254к/96-ВР), означає, що нікому не може бути відмовлено у праві на освіту, і держава має створити можливості для реалізації цього права;

Перший Протокол до Конвенції про захист прав і основних свобод людини:

Ст.2
Нікому не може бути відмовлено в праві на освіту.

Конвенція про права дитини:

Ст.18
3. Держави-учасниці вживають всіх необхідних заходів для забезпечення того, щоб діти, батьки яких працюють, мали право користуватися призначеними для них службами й установами по догляду за дітьми.

Ст.28
1. Держави-учасниці визнають право дитини на освіту, і з метою поступового досягнення здійснення цього права на підставі рівних можливостей вони, зокрема: …а) вводять безплатну й обов’язкову початкову освіту.

Загальна декларація прав людини:

Ст.26
1. Кожна людина має право на освіту. Початкова освіта повинна бути обов’язковою.

Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права:

Ст.13
1. Держави, які беруть участь у цьому Пакті, визнають право кожної людини на освіту.
2.а) початкова освіта повинна бути обов’язкова b) середня освіта повинна бути відкрита і зроблена доступною для всіх шляхом вжиття всіх необхідних заходів

Конвенція про боротьбу з дискримінацією в галузі освіти:

Ст.1
1. … выражение “дискриминация” охватывает всякое различие, исключение, ограничение или предпочтение по признаку … убеждений … которое имеет целью или следствием уничтожение или нарушение равенства отношения в области образования, и, в частности: а. Закрытие для какого-либо лица или группы лиц доступа к образованию любой ступени или типа