Положення про членські внески

  • Членські внески включають вступний внесок, щорічний внесок, цільовий добровільний внесок. Кошти, отримані від членських внесків, використовуються виключно в ході здійснення статутної діяльності та завдань Організації, з обов’язковим поданням звітності з використання коштів на чергових Загальних Зборах.
  • Вступний внесок, у розмірі не менше 5% прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого станом на перше січня року, у якому здійснюється вступ у Організацію, сплачується особою, яка бажає вступити до Організації, одноразово протягом 5 (п’яти) робочих днів після подання Раді відповідної заяви і отримання позитивного висновку Ради щодо прийому в члени Організації. За потреби цей термін може бути збільшено за рішенням Ради Організації. Датою оплати вступного внеску є дата отримання коштів на рахунок Організації. Несплата особою вступного внеску або сплата його не в повному обсязі є підставою для відмови у прийнятті особи у члени Організації.
  • Щорічний внесок за поточний рік, у розмірі не менше 10% прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого станом на перше січня року за який сплачується внесок, сплачується на рахунок Організації щоквартально рівними частинами (але не пізніше 15 числа першого місяця кожного кварталу) або одноразово за весь рік. У випадку, якщо членство в Організації було зареєстроване протягом року, новий член Організації сплачує річний внесок за поточний рік пропорційно кількості місяців членства у даному році, з розрахунку 1/12 річного внеску за місяць членства. Несплата щорічного внеску у визначений термін є підставою для припинення членства особи в Організації.
  • Добровільні цільові внески перераховуються членами Організації на рахунок Організації у будь-якому розмірі, з метою фінансування окремих проектів Організації або її статутної поточної діяльності. Мета фінансування має бути вказана у реквізитах транзакції. Кошти добровільних цільових внесків використовуються виключно на цілі й завдання, для фінансування яких вони призначені. У випадку відсутності у реквізитах транзакції мети перерахування внеску, кошти використовуються Організацію в загальному порядку.
  • Радою Організації може бути прийняте рішення про зменшення (скасування) членських внесків для окремих осіб (осіб з інвалідністю, батьків дитини-інваліда, малозабезпечених сімей та ін.). Відповідне рішення має бути оформлено окремим Протоколом Ради організації.