Алгоритм вступу до школи чи садочку

На сьогодні в Україні існує Закон України про захист населення від інфекційних хвороб. Ст. 15цього закону говорить про те, що відвідування дитячих закладів дітьми без щеплень не дозволяється. Юристи по-різному трактують цю фразу і статтю 15 взагалі.

Перш за все, цей закон не є профільним законом щодо освіти. У Конституції України чітко сказано про обов’язковість повної загальної середньої освіти та право кожного на освіту (ст. 53). Про неможливість будь-якої дискримінації у галузі освіти (зокрема, за медичним показником) свідчить низка законодавчих документів (здесь дать ссылку на гугл док №1). За Законом України «Про освіту» (ст. 9), Законом України «Про дошкільну освіту» (ст. 3 п.2; ст. 9 п. 1; ст. 9 п. 5) та Законом України «Про загальну середню освіту», вибір форми освіти належить батькам дитини і жодним чином не може бути нав’язаним їм.

Викликає сумнів формулювання «дитячий заклад». Закони України «Про дошкільну освіту» та  «Про загальну середню освіту» чітко визначають школи і садки як «заклади освіти». Формулювання «дитячий заклад» зустрічається лише у законодавстві щодо «дитячих оздоровчих закладів». Тим не менш, є низка судових рішень, де ця різниця ігнорується.

По-друге, за трактуванням більшості освітніх  і медичних установ, ст. 15 Закону України про захист населення від інфекційних захворювань визначає можливість дітей, що не отримали одного або кількох профілактичних щеплень, бути ПРИЙНЯТИМИ до дитячого закладу з метою його відвідування, за умови наявності відповідного висновку лікарсько-консультативної комісії (ЛКК), а саме:

 • Ч.1 ст. 15: «Прийом дітей до виховних, навчальних, оздоровчих та інших дитячих закладів проводиться за наявності відповідної довідки закладу охорони здоров’я, в якому дитина перебуває під медичним наглядом. Довідка видається на підставі даних медичного огляду дитини, якщо відсутні медичні протипоказання для її перебування у цьому закладі, а також якщо їй проведено профілактичні щеплення згідно з календарем щеплень і вона не перебувала в контакті з хворими на інфекційні хвороби або бактеріоносіями».
 • Ч.2 ст. 15: «Дітям, які не отримали профілактичних щеплень згідно з календарем щеплень, відвідування дитячих закладів не дозволяється. У разі якщо профілактичні щеплення дітям проведено з порушенням установлених строків у зв’язку з медичними протипоказаннями, при благополучній епідемічній ситуації за рішенням консиліуму відповідних лікарів вони можуть бути прийняті до відповідного дитячого закладу та відвідувати його.

Порядок проведення медичних оглядів дітей і форма довідки для прийому їх до дитячих закладів встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я»   

Таким чином, ст. 15 НЕ ЗАБОРОНЯЄ, НАТОМІСТЬ УМОЖЛИВЛЮЄ прийом дітей та відвідування ними дитячих закладів

По-третє, прийом дітей до шкіл та садочків визначений окремими наказами Міністерства освіти і науки України, що не містять жодної заборони нещепленим дітям відвідувати навчальні заклади.

Також треба зазначити, що часто використовуваний аргумент про загрозу поширення захворювань від нещеплених дітей, в жодному разі не може бути юридичним аргументом. Загроза від здорової дитини не передбачена жодним законом, це не підтверджується жодним фактом і суперечить базовій логиці самих лікарів, що щеплені діти захищені і начебто можуть утворювати колективний імунітет.

Вступ до школи

Вступ до садочку

Невичерпний перелік норм законодавства, що встановлюють неможливість обмеження доступу до освіти

Рішення Конституційного Суду України вiд 04.03.2004 № 5-рп/2004:

 • доступність освіти як конституційна гарантія реалізації права на освіту … означає, що нікому не може бути відмовлено у праві на освіту, і держава має створити можливості для реалізації цього права;

Закон України „Про охорону дитинства“:

 • Ст.19 Кожна дитина має право на освіту.

Закон України „Про загальну середню освіту“:

 • Ст.2 …забезпечення права громадян на доступність і безоплатність здобуття повної загальної середньої освіти;
 • Ст.6 …громадянам України незалежно від …переконань… або інших ознак забезпечується доступність і безоплатність здобуття повної загальної середньої освіти …

Закон України „Про дошкільну освіту“:

 • Ст.2 … забезпечення права дитини на доступність і безоплатність здобуття дошкільної освіти;
 • Ст.6 … доступність для кожного громадянина освітніх послуг, що надаються системою дошкільної освіти…

Закон України „Про освіту“:

 • Ст.3 Громадяни України мають право на безкоштовну освіту в усіх державних навчальних закладах незалежно від … світоглядних переконань…стану здоров’я та інших обставин.
 • Ст.6 Основними принципами освіти в Україні є: доступність для кожного громадянина усіх форм і типів освітніх послуг, що надаються державою;

Перший Протокол до Конвенції про захист прав і основних свобод людини:

 • Ст.2 Нікому не може бути відмовлено в праві на освіту.

Конвенція про права дитини:

 • Ст.28 1. Держави-учасниці визнають право дитини на освіту, і з метою поступового досягнення здійснення цього права на підставі рівних можливостей вони, зокрема: …а) вводять безплатну й обов’язкову початкову освіту.

Загальна декларація прав людини:

 • Ст.26 1. Кожна людина має право на освіту. Початкова освіта повинна бути обов’язковою.

Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права:

 • Ст.13 1. Держави, які беруть участь у цьому Пакті, визнають право кожної людини на освіту.
 • 2.а) початкова освіта повинна бути обов’язкова;
 • b) середня освіта повинна бути відкрита і зроблена доступною для всіх шляхом вжиття всіх необхідних заходів.

Конвенція про боротьбу з дискримінацією в галузі освіти:

 • Ст.1 1. … вираження “дискримінація” охоплює всяке розходження, виключення, обмеження або перевагу за ознакою … переконань … яке має на меті або наслідком знищення або порушення рівності відношення в галузі освіти, і зокрема:
 • а. Закриття для будь-якої особи або групи осіб доступу до освіти будь якого ступеню або типу.

Крім того, ряд законів захищає громадян України від дискримінації, пов’язаної з переконаннями або станом здоров’я:


Конституція України:

ст.24 Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом. Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками …переконань… або іншими ознаками.

 • ст. 53, кожен має право на освіту. Повна загальна середня освіта є обов’язковою. Держава забезпечує доступність і безоплатність дошкільної, повної загальної середньої, професійно-технічної, вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах; розвиток дошкільної, повної загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної, вищої і післядипломної освіти, різних форм навчання; надання державних стипендій та пільг учням і студентам.
 • ст. 5 Конституції України наголошує, що єдиним джерелом влади в Україні є народ.
 • Відповідно до ст. 8, в Україні визнається і діє принцип верховенства права. Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй. Норми Конституції України є нормами прямої дії. Звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції України гарантується.

Закон України „Основи законодавства України про охорону здоров’я“:

 • Ст.6 Кожний громадянин України має право на охорону здоров’я, що передбачає: … и) правовий захист від будь-яких незаконних форм дискримінації, пов’язаних із станом здоров’я;

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод:

 • Ст.14(1) Здійснення прав і свобод гарантується без будь-якої дискримінації за ознакою …переконань… або інших обставин.

Протокол N 12 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод:

 • Ст.1 1. Здійснення будь-якого передбаченого законом права забезпечується без дискримінації за будь-якою ознакою, наприклад за ознакою …переконань… або за іншою ознакою.
 • 2. Ніхто не може бути дискримінований будь-яким органом державної влади за будь-якою ознакою, наприклад за тими, які зазначено в пункті 1.

Конвенція про права дитини:

 • Ст.2 1.Держави учасники… забезпечують усі… права… без якої-небудь дискримінації, незалежно від стану здоров’я… дитини.
 • 2. Держави-учасниці вживають всіх необхідних заходів для забезпечення захисту дитини від усіх форм дискримінації … на підставі … висловлюваних поглядів чи переконань дитини, батьків дитини, законних опікунів чи інших членів сім’ї.

Конвенція про захист прав і гідності людини щодо застосування біології та медицини (Конвенція про права людини та біомедицину):

 • Ст.1 Сторони цієї Конвенції захищають гідність і тотожність всіх людей та гарантують кожній особі – без дискримінації – повагу до її недоторканості та інших прав і основних свобод щодо застосування біології та медицини.

Загальна декларація прав людини:

 • Ст.19 Кожна людина має право на свободу переконань і на вільне їх виявлення; це право включає свободу безперешкодно дотримуватися своїх переконань

Європейська соціальна хартія

Ч.1 11. Кожна людина має право користуватися будь-якими заходами, що дозволяють їй досягти найкращого стану здоров’я.